ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994

www.zsms-bratislavska.cz
nacházíte se: úvod > VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - Dodávka interaktivních tabulí.

  Výzva k podání nabídek se prodlužuje na období 22. 7. 2013 - 31. 7. 2013, z důvodu malého počtu přihlášených.

Výzva k podání nabídek

Název programu:

Investice do rozvoje vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.2974

Název projektu:

Dodávka interaktivních tabulí.

Název zakázky:

Vybavení tříd interaktivním tabulemi.

Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) :

Dodávka 2 ks interaktivních tabulí se software, specifikované v příloze č. 1

Datum vyhlášení zakázky:

22. 7. 2013

Název/ obchodní firma zadavatele:

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994,

okres Děčín, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:

Varnsdorf, Bratislavská 994

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)

Mgr. Petr Šmíd

412 372 371

zsvdfbr@interdata.cz

IČ zadavatele:

706 98 198

DIČ zadavatele:

CZ 706 98 198

Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):

Mgr. Petr Šmíd

602 405 435

zsvdfbr@interdata.cz

Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)

 

Od 22. 7. 2013 do 31. 7. 2013 do 24.00 hodin.

Typ zakázky

Malého rozsahu.

Lhůta dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky

Zpracování zakázky od 1. 8. 2013 do 31. 8. 2013

Místa dodání/převzetí nabídky:

ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf

Hodnotící kritéria:

·         Nabídková cena 60%

·         Kompatibilita se stávajícím systémem školy 20%

·         Záruka a pozáruční servis 20%

 

Každé nabídce bude v každém kritériu přidělen počet bodů od 1 do 5 s tím, že 1 je nejhorší a 5 nejlepší výsledek.  Následně bude počet bodů každého kritéria nabídky vynásoben váhou kritéria a bude proveden celkový součet bodů vynásobených váhou kritéria u každé z nabídek. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka, která obdrží nejvyšší počet bodů .

 

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem):

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Další podmínky pro plnění zakázky:*

 

 

 

 

*nepovinný údaj

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.

Formulář musí být doplněn informacemi, které musí obsahovat zadávací dokumentace, nebo informací o tom, jak může uchazeč zadávací dokumentaci získat.

************************************************************************************

Specifikace interaktivní tabule                                                               Příloha č.1

 

Interaktivní tabule ,

vč. Dataprojektoru

2ks

§  formát 4:3, úhlopříčka aktivní plochy nejméně 200 cm, elektromagnetický princip snímání dotyku

§  ovládání pasivními (bezbateriovými) pery

§  plnohodnotné ovládání PC (nahrazení všech funkcí myši)

§  přesná kalibrace zajišťující bezproblémové ovládání SW s drobnými ikonkami a nástroji

§  tabule s projekčním matným povrchem pro eliminaci vzniklé „hot-spot“ plochy odrazu světla projektoru

§  odolný a pevný povrch tabule

§  záruka min. 5 let

součástí bude:

§  dataprojektor adekvátní formátu a velikosti tabule (min. XGA rozlišení)

§  LCD technologie zpracování obrazu

§  svítivost 2700 ANSI lumenů, kontrast min.3000:1,

§   USB Slot,

§  CZ menu,

§  záruka min. 36 měsíců včetně výbojky bez omezení počtu provozních hodin

§  barevná shoda se zobrazovaným zdrojem signálu (PC, notebook)

§  včetně držáku

§  ozvučení s ovládáním hlasitosti - kvalitní reprodukce mluveného slova

§  výkon min 2x30W

§  DO

§  Dodávka včetně kabeláže a instalace v ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf.

§  Základní zaškolení uživatelů

 

nutný software ke každé interaktivní tabuli

 

§  prostředí ovládacího software lokalizované do češtiny, návody v češtině

§  česká verze dostupná pro operační systém Windows

§  licence musí umožňovat provoz na neomezeném počtu počítačů, které vlastní a spravuje škola nebo její zřizovatel, vč. počítačů vlastněných pedagogy školy

§  k plné verzi SW dále musí existovat jeho volně dostupná verze tak, aby měli možnost s materiály pracovat i další zájemci (partneři, zřizovatel, studenti), kteří nesplňují podmínky licence software

§  software v základní verzi musí obsahovat minimálně 15 000 souborů, šablon, interaktivních a multimediálních obrázků (animací) a pozadí pro přípravu podkladů pro výuku, (u těchto zdrojů jsou vyřešena autorská práva, která nepodléhají třetím osobám)

§  dodaný autorský nástroj v sobě přímo integruje využití dalších interaktivních prvků systému, jako jsou odpovědní systémy, bezdrátové tablety.

§  software musí umožňovat import z MS Powerpointu a výstupy exportovat do PDF

§  na dodaný SW se musí vztahovat doživotní garance upgrade

 

 *****************************************************************

 

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz.jpg

 

 

 

K U P N Í    S M L O U V A

 


uzavřená podle § 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

a

 

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace

( dále jen ZŠ a MŠ Bratislavská)

 

 

Článek I

Smluvní strany

 

 

Prodávající:                          ……………………………………………………...
              se sídlem: ………………………………………

zastoupený ……………………., ………………

                                               tel.: ………………………

                                               e-mail: ……………………..

č. ú.: ………………………

IČ: ……………………………..

                                     (dále jen prodávající)                                                     

 

 

Kupující:                       ZŠ a MŠ Bratislavská
                                          se sídlem: Bratislavská 994, 407 47  Varnsdorf

Zastoupená  ředitelem školy: Mgr. Petrem Šmídem

                                               tel.: 412 372 371

                                               e-mail: zsvdfbr@interdata.cz

č. ú.: 78-5216110287 / 0100

IČ: 706 98 198

                                               (dále jen kupující)                                             

 

 

 

  Článek II

 

Předmět  smlouvy

 

(1)        Předmětem smlouvy je dodávka školících pomůcek a zařízení v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy pro projekt „Investice do rozvoje vzdělávání“, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2974.

(2)        Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží a služby podle této smlouvy a podle případných dodatků této smlouvy, ve smluvených termínech, ve smluveném množství, jakosti, provedení a ceně, předat doklady, které se k tomuto zboží a službám vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Součástí předmětu smlouvy je též doprava předmětu smlouvy na místo plnění smlouvy, jeho montáž, uvedení do provozu a zaškolení pracovníků kupujícího.

(3)        Prodávající se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.

(4)        Prodávající se zavazuje uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu minimálně do 31. 12. 2025 dle Zákona 563/1991Sb.

(5)        Prodávající se zavazuje řídit se v případě publicity zakázky pravidly publicity projektů financovaných z programu OPVK a pravidly vizuální identity ESF v ČR dle příručky pro příjemce finanční podpory projektů OPVK na všech dokumentech souvisejících s projektem.

(6)        Kupující se zavazuje zboží a služby ve smluvených termínech převzít a zaplatit kupní cenu.

(7)        Prodávající se zavazuje uplatňovat při realizaci zakázky opatření bezpečnosti, požární ochrany a ochrany zdraví při práci.

(8)        Prodávající se zavazuje provádět realizační práce prostřednictvím osob s potřebnou kvalifikací.

 

 

 

 

Článek III

 

Termíny, místo plnění a doprava

 

(1)        Prodávající se zavazuje dodat a vyfakturovat zboží a služby dle následujícího harmonogramu:

Nejpozději do 31. 8. 2013 – 2 ks sestavy interaktivní tabule + dataprojektor včetně ozvučení a montáže.

(2)        Místem plnění pro dodávku zboží a služeb je ZŠ a MŠ Bratislavská, Varnsdorf.

(3)        Dopravu zajistí prodávající vlastními dopravními prostředky. Cena za dopravu je zahrnuta v ceně zakázky.

 

 

 

Článek IV

 

Kupní cena a platební podmínky

 

(1)        Kupní cena za objednané zboží a služby se sjednává dohodou stran v celkové výši:

Xxx xxx (slovy ……………………………….. korun českých) včetně DPH 21 %.

Tato kupní cena se skládá:

             z kupní ceny zboží a služeb bez DPH ve výši xxx xxx

 (………………………………………….korun českých) a

             DPH 21% ve výši xxx xxx Kč (……………………………………………… korun českých).

(2)        Kupní cena zahrnuje veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu trvání smlouvy.

(3)        V kupní ceně je zahrnut i povinný poplatek za recyklaci zboží, které jí podléhá.

(4)        Cenu za zboží a služby uhradí kupující prodávajícímu bezhotovostně převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

(5)        Platba dohodnuté ceny za dodané zboží bude zaplacena na základě vystavené faktury splatné do 14 dnů po jejím doručení. Prodávající má nárok vystavit fakturu vždy po ukončení dodávek zboží a služby dle Článku III, odst. 1 ihned poté, co kupující provede kvalitativní přejímku zboží a potvrdí převzetí v předávacím protokolu Kupující se zavazuje dodržovat lhůtu splatnosti. V případě prodlení kupujícího s placením po lhůtě splatnosti zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky denně.

(6)        Kupující není v prodlení s hrazením kupní ceny do doby, než bude zboží dle této smlouvy kupujícímu řádně dodáno.

(7)        Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího jeho předáním, předání bude provedeno na základě dodacího listu.

 

 

 

 

 

 

 

Článek V

Odpovědnost za vady

 

(1)        Prodávající poskytuje na prodané zboží záruku v rozsahu 60 měsíců pro interaktivní tabule, 36 měsíců pro projektory, 36 měsíců pro lampy do projektorů.

 

 

Záruční doba počíná běžet od dne následujícího po dni převzetí zboží kupujícím, které je uvedeno v předávacím protokolu podepsaném oběma stranami.

Záruční servis se prodávající zavazuje provádět u kupujícího opravou zařízení na místě či dodáním náhradního zařízení zdarma. Toto náhradní zařízení totožných či obdobných technických parametrů jako zařízení poškozené je kupující oprávněn bezplatně užívat obvyklým způsobem až do dodání opraveného zařízení. Náklady spojené s dopravou poškozeného i náhradního zařízení a s jejich montáží a demontáží nese prodávající v plné výši. Prodávající se zavazuje dodržet termín nástupu na servisní zásah u kupujícího a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od nahlášení závady.

Pozáruční servis prodávající garantuje v délce 3 let po uplynutí řádné záruční doby na jednotlivá zařízení.

(2)        Prodávající se zavazuje zřídit a po celou dobu plnění zakázky udržovat v provozu telefonické a e-mailové kontaktní místo pro hlášení závad s těmito kontaktními údaji:

Telefon: ………….                 GSM: ………….                   e-mail: ………………..

Kontaktní osoba: ………………..

(3)        Prodávající se zavazuje zřídit a po celou dobu plnění zakázky udržovat v provozu telefonické a e-mailové kontaktní místo pro řešení problémů a dotazů spojených s interaktivním výukovým softwarem s těmito kontaktními údaji:

Telefon: ………….                 GSM: ………………                            e-mail: ………………..

Kontaktní osoba: ………….

(4)        Kupující se zavazuje provést kvalitativní přejímku zboží v co nejkratší době po jeho dodání. Skryté vady v rámci záruční doby je povinen písemně reklamovat neprodleně po zjištění závady. Způsob vyřízení oprávněné reklamace bude dohodnut s prodávajícím. Oprávněné reklamace budou prodávajícím řešeny v co nejkratší době, nejdéle do 30 dnů.

(5)        Kupující je povinen užívat zboží podle instrukcí prodávajícího. Obecně pak takovým způsobem, jak je u zboží toho kterého druhu obvyklé.

(6)        Prodávající je povinen zboží pro přepravu řádně zabezpečit. Cena obalu je zahrnuta v kupní ceně.

 

 

 

Článek VI

Sankční ustanovení

 

(1)        Při nedodržení termínu plnění zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného zboží za každý započatý den prodlení

(2)        Smluvní strany se dohodly tak, že v případě, že zboží nebude dodáno v termínech dle čl. III, odst. 1, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit

(3)        Při nedodržení termínu nástupu na servisní zásah dle č. V. odst. 2. zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení s termínem nástupu na servisní zásah 

 

 

 

Článek VII  

Závěrečná ustanovení

 

(1)        Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a podléhají oboustrannému odsouhlasení.

(2)        Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.            

(3)        Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

(4)        Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s celým obsahem smlouvy a zavazují se k plnění stanovených pravidel a dohodnutých podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 

 

 

 V ……………… dne ……………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………        …………………………………………………………….

       prodávající                                                                                  kupující

 

 

 

Seznam příloh:

1.     Položkový rozpočet

2.     Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence v originále či úředně ověřené kopii (dokládá prodávající)